Du lịch :
Campuchia

Du Lịch Campuchia

Để có đượ c sự tăng trưở ng vượ t bậ c, Campuchia đã hình thành cho mình mộ t bộ máy điề u hành các hoạ t độ ng du lị ch khá chuyên nghiệ p và khép kín, từ việ c bả o vệ rừ ng, tôn tạ o di tích, tổ chứ c biể u diễ n văn hóa, đế n bộ phậ n cả nh sát du lị ch bả o vệ an ninh cho du khách, đào tạ o trình độ nhân viên dự a trên nề n tả ng ngoạ i ngữ

du lich campuchia gia re

Nhữ ng ngườ i này trướ c đây là ăn xin. Giờ họ là nhữ ng nhạ c công đa quố c gia. Họ có thể hát nhữ ng bài hát tiêu biể u củ a nhiề u quố c gia để kiế m tiề n mộ t cách xứ ng đáng.

Tour du lich Campuchia


du lich campuchia gia tot

Bên cạ nh đó, nhữ ng cánh rừ ng nguyên sinh đượ c bả o vệ chặ t chẽ và đồ ng bộ giúp Campuchia có mộ t vố n tài nguyên rấ t giá trị cả về môi trườ ng, lẫ n thu hút du khách trong các loạ i hình du lị ch sinh thái, nghỉ dưỡ ng và mạ o hiể m.

 Đây là ngườ i bán quà lư u niêm duy nhấ t ở mộ t di tích củ a Campuchia. Ông đượ c đặ c ân này vì đã có công trông coi, quét dọ n ngôi đề n này hàng chụ c năm, từ khi nó chư a đượ c khai thác du lị ch.

Ba thành phố Phnom Penh, Siem Riep và Sihanoukville đượ c Campuchia quy hoạ ch để phát triể n du lị ch văn hoá và tự nhiên. Chính vì thế , các khách sạ n quanh khu Angkor ở Siem Riep không đượ c phép cao quá 3 tầ ng, bấ t kể đó là khách sạ n 4 sao hay 5 sao. Ngoài ra, tấ t cả các phố mặ t tiề n đề u đượ c quy hoạ ch tổ ng thể và tuân thủ chặ t chẽ các quy chuẩ n về kiế n trúc, chỉ giớ i xây dự ng.

Thậ m chí, các tuyế n phố cổ , phố cũ nằ m trong khu vự c bả o tồ n và nhà phả i sơ n cùng mộ t màu. Có thể thấ y, vấ n đề bả o tồ n di sả n để phát triể n du lị ch bề n vữ ng chỉ là mộ t trong nhữ ng quan điể m du lị ch, chính sách du lị ch hiệ u quả củ a Campuchia.

du lich campuchia tet

Qua mặ t Việ t Nam?

Ngay cả cách họ truyề n bá văn hóa Campuchia đế n du khách quố c tế cũng rấ t ấ n tượ ng vớ i nhữ ng dàn dự ng công phu và hấ p dẫ n.

Mặ c dù du lị ch Campuchia đang phát triể n mạ nh, song nế u so sánh về tài nguyên thiên nhiên, Campuchia thua hẳ n Việ t Nam. Hệ thố ng danh lam thắ ng cả nh, di tích lị ch sử - văn hoá phủ dày và đậ m đặ c dọ c đấ t nướ c hình chữ S, còn Campuchia chỉ tậ p trung vào 5 tỉ nh thành chính gồ m: thủ đô Pnôm Pênh, Siem Riep, Rattanakhri, thành phố biể n Sihanoukville và Palin.

Bên cạ nh đó, chiề u dài bờ biể n củ a Việ t Nam vào khoả ng 3.400km vớ i hàng ngàn hòn đả o lớ n nhỏ , trong khi chiề u dài bờ biể n củ a Campuchia bằ ng chư a đầ y 1/7 là 450km. 

Con đườ ng từ đèo Prenn qua Thiề n việ n Trúc Lâm vào Đá Tiên chạ y vòng quanh hồ Tuyề n Lâm thơ mộ ng. Theo con đườ ng vòng quanh chân núi tráng nhự a phẳ ng lì, chẳ ng mấ y chố c bạ n đã “lạ c bướ c” vào “cõi” Đá Tiên thơ mộ ng.
Share this article :

Đăng nhận xét

 
Support : Copyright © 2014. Du lịch đến Campuchia - All Rights Reserved